حامیان

معرفی همایش:
1. مدخل

ویروس کرونا، پدیده‌ای نوظهور و غافلگیر کننده‌ای بود که بسیاری از مناسبات فعلی جهان را دگرگون ساخت و کشور عزیزمان ایران نیز از آثار این تغییرات بی بهره نماند. کرونا همه‌ی حوزهای زندگی فردی و اجتماعی انسان را تحت تأثیر خود قرار داده است. تغییرات به اندازه‌ای گسترده و عمیق است که صاحبنظران تحولات جاری را به قبل و پس از ظهور کرونا تقسیم می‌کنند.


2. گام اول مسئولیت اجتماعی

دانشگاه ایلام در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در پیشگیری و مقابله با بحران کرونا، واحد استانی شبکۀ ملی جامعه و دانشگاه را چون همیشه وارد میدان نمود و در فرصتی کوتاه، با اعلام فراخوان، شاهد نگارش بهترین پیشنهادهای کاربردی در خصوص پیشگیری و مقابله از سوی جامعه‌ی دانشگاهی استان ایلام گشت. هر کدام از پیشنهادهای یاد شده تأثیر بزرگی در هدفمندی دوران قرنطینه خانگی و نیز تولید محصولات بهداشتی و مراقبتی پیشگیری از ویروس کرونارا داشتند که نمونۀ بارز آن، تولید الکل طبی در آزمایشگاه دانشگاه ایلام بود.


3. گام دوم مسئولیت اجتماعی

دانشگاه ایلام افتخار آن را دارد که در گام دوم مسئولیت اجتماعی خود، نسبت به ارزیابی دوران پسا کرونا اقدام نماید. بی شک در دوران یاد شده بسیاری از هنجارها، ارزش‌ها، عادات، رسوم و به طور کلی مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی تغییر خواهد کرد. آگاهی از چنین تغییراتی می‌تواند سیاست‌گذاران را در برنامه‌ریزی‌های آتی و آینده پژوهانه یاری نماید.

مجلات حامی همایش

فصلنامه علمی فرهنگ ایلام
فصلنامه علمی فرهنگی ایلام
مجله علمی پژوهشی انجمن جامعه شناسی ایران
مجله علمی پژوهشی انجمن جامعه شناسی ایران
مجله علمی پژوهشی سیاست جهانی
مجله علمی پژوهشی سیاست جهانی
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
همایش های پیشین